از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم،

وقتی پسر بچه فلجی را دیدم که میگفت:

"خدایا" از تو ممنونم . . .

مرا در مقامی آفریدی که هر کس مرا میبیند تو را "شکر" میکند...


.
.

شـــــــرمــــــنـــــده مـــی کـــنـــد فـــــــرزنــــــــــد را ...

دعــــــــــــای خــــــیــــــــر مــــــــــــــــــــــــ ادر

در کـــنـــج خـــانـــه ی ســـالـــمـــنـــدان . . .

.
.

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود :

فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !
.
اس ام اس زیبا

.

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد، چه باید کرد؟
گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند!
پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند...

.
اس ام اس فلسفی

.

خدایا...
من چیزی نمی بینم... آینده پنهان است اما آسوده ام چون تورا دارم ... و تو می بینی همه چیز را...
خدایا
به دوستانم عشقی حقیقی... سلامتی ... قلبی لبریز از مهر عطا کنانجمن قاطی , انجمن تفریحی

.
.

یادمان باشد : محبت تجارت پایاپای نیست .

چرتکه نندازیم که من چه کردم و در مقابل توچه کردی .

بی شمار محبت کنیم ، حتی اگر

به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تربود...

.
اس ام اس فلسفی

.

ًشادمان ترین مردم، بهترین چیزها را در زندگى ندارند،بلکه آنها بهترین "برداشت" را از
زندگى دارند
به امید برداشت های خوب از زندگی
لحظه هاتون پر انرژى
و شاد شاد شادانجمن قاطی , انجمن تفریحی

.
.

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

.
.

همسرت را قبل از ازدواج بیازما
نه یکبار, بارها..
اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن!
در آزمونها همراهیش کن.

.
اس ام اس زیبا

.

آرامش نتیجه سه عبارت است:
1- تجربه دیروز
2-استفاده امروز
3-امید به فردا .....

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
1- حسرت دیروز
2- اتلاف امروز
3-ترس از فردا....

در حالی که آفریدگار مهربان ...
گذشته را عفو ...
امروز را مدد....
و فردا را کفایت می کند.

.
اس ام اس فلسفی

.

هیچ روزه داری گرسنگان را درک نمی کند!!
چون امید به افطار دارد ...!

.
.

اگــــــــــــــر
هـدفــی بــرای زنــدگــــی
دلـــی بــــرای دوسـت داشـتـــن
و خـــدایـی بــرای پـــرستـــش داری
خــــــــــو شـــــبــــــَـــــخـــــ ـــــــــــی ........!

.
.

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد

.
اس ام اس زیبا

.

آهنــــــــگ تــند زنــــــــــــــــــدگی برای رقــــــــــــصیدن است نــــــــه دویدن!!!