گرسنهاید، بوی نان مشامتان را پر میکند، به نانوایی میرسید، و هیچ چیز بیشتر از نان تازه به آدم نمیچسبد؛ یک قرص نان میخرید و مشغول خوردن میشوید و به جای نان گرم چیزی لزج و تلخ دهانتان را پر میکند. به داخل نان نگاه میکنید. یک مارمولک درست در میان نان قرار گرفته است!

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

بفرمایید نون با طعم تند مارمولک انجمن قاطی , انجمن تفریحی