انجمن قاطی , انجمن تفریحی


بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
اس ام اس عید سعید قربان
ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
اس ام اس تبریک عید سعید قربان
ای منای معرفت دل هایتان
روی جانان شمع محفل هایتان
در هوالهو خویش را فانی کنید
عید قربان است قربانی کنید
مشعر و خیف و منی را بنگرید
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
تبریک عید سعید قربان
عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید
در منای دل وقوف از حج روحانی کنید
تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا
گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
پیامک عید سعید قربان
خلیلا! عید قربانت مبارک
قبول امر و فرمانت مبارک
پذیرفتیم این قربانی ات را
پسندیدیم سرگردانی ات را
بر این ذبح عظیمت آفرین باد
شکوه عشق و تسلیمت چنین باد
خلیل الله … ای معنای توحید
کنون تیغت، گلوی نفس بُبرید
عید اثبات بندگی در امتحانات زندگی مبارک
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
پیام تبریک عید سعید قربان
نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم
به قربانگاه می آرم «منم» را
/ قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک /.
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
اس ام اس عید سعید قربان جدید
برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند
فدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند
هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد
بنده باید در ره حق هستی افشانی کند
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
اس ام اس برای عید سعید قربان
نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟
نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟
برای طوف کویت جامه احرام بر بستم
گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
پیامک تبریک عید سعید قربان
عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید
یادی از پیغمبر توحید و آزادی کنید
او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت
با تبر بت های جهل و خودپرستی را شکست
بنده ی پاک خدا و پیرو الله شد
نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
تبریک عید سعید قربان
عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد
جان من ای همدم من برخی جان تو باد
عید قربان است و بهتر نیست زین عیدی مرا
در چنین عیدی دل و جانم به قربان تو باد
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
جملات زیبا برای عید سعید قربان
شادی امروز است مهمان شما
حق همیشه حافظ جان شما
برشما تبریک عید عارفان
جان مایی جان به قربان شما
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
اس ام اس تبریک عید سعید قربان
ای اهل ایمان شدعید قربان گوئید یکسر الله اکبر
شد عید قربان با نور ایمان دلها منور الله اکبر
شد عید قربان گوئید یاران با هم مکرر الله اکبر
جمعند یاران با قلب شادان با لعل خندان با نور ایمان