با داشتن کارت بازرگانی کارهای زیر را می توان انجام داد:
ثبت کردن سفارش
ترخیص کالا
واردات کالا از مناطق آزاد...