انتخاب نوع پوشش به خود شخص بستگی داره به کارش به خانواده به فرهنگ جامعه

فرق زیادی بین چادر و مانتو مناسب نیست