پوسیدگی دندان زمانی اتفاق می افتد که باکتری ها و میکروب های دندان مواد معدنی مفید مانند کلسیم و فسفر را از بین...