تفاوت خدمات خشکشویی با آب شویی چیست؟
• گاهی بعضی لکه ها نه تنها از بین نمی روندبلکه اگر آنها را با آب بشوریم...