انجمن قاطی , انجمن تفریحی

دیده ای
شیشه های اتومبیل را...

زمانی که ضربه ای می خورند و می شکنند..
دیده ای شیشه خرد میشود ولی از هم نمی پـاشد؟!!
این روزهــا همان شیشــــه ام ...
خردو تکه تکه....ازهم نمی پاشم ولی شکستــه ام ..