معبد سراپیوم در اسکندریه مصر


سرداب یا سراپیوم (Serapeum)، معبد و یا دیگر نهاد های مذهبی اختصاص داده شده به تلفیقگرایی عقاید مختلف هلنی – مصری که با جنبه های آپیس (گاو مقدس مصریان قدیم) و اوزیریس (خدای جهان زیرزمینی در دین مصر باستان) مخلوط شده اند و توسط اسکندریه ای ها پذیرفته شده بودند.


تلفیقگرایی، تلاشی است برای آشتیدادن باورهای نابرابر و متضاد که بیشتر برای مکاتب گوناگون فکری به کار میرود. این تلاش شاید برای یکیکردن و قیاس آیینهای بسیاری که از آغاز گسسته بودهاند به کار رود، به ویژه در خداشناسی و افسانهشناسی دینها و ادعای یگانگی بنیادی آنها.سرداب اسکندریه، مکانی برای تلفیق این باورها بود. این معبد سردابی شکل توسط پتالومی سوم ، در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد که جزو یکی از بالاترین و منحصر بفرد ترین معابد فرعونی موجود در مصر می باشد.


در این معبد علاوه بر تصویری از خدای باستان ، مجموعه شاخه ای از کتابخانه بزرگ اسکندریه قرار دارد که گفته می شود در هیچ کجا نمونه آن یافت نمی شود. کاوش و حفاری در این معبد در سال 1944 انجام شد و در پی این کاوش، مجموعه ای از ده پلاک طلا، نقره، برنز، سفال، گل خشک شده رودخانه نیل و پنج عدد شیشه مات کشف شد. این سرداب دارای معماری فوق العاده شگفت انگیزی می باشد.


عکسهایی از معبد سراپیوم در اسکندریه مصر
انجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصر


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصر


انجمن قاطی , انجمن تفریحیمعبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی
معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصر
انجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی

معبد سراپیوم در مصرانجمن قاطی , انجمن تفریحی