اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده است. هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب هفتگانه جهان محسوب میشود. قدمت اهرام جیزه به سلسله چهارم مصر میرسد که نامهای آنها عبارتند از: هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور که خوفو بزرگترین آنهاست و یکی از عجایب هفت گانه است.
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
باستانشناسان با حفاری در نزدیکی اهرام مصر یک شهر باستانی که توسط ملوانان یا نظامیان طراحی و اداره میشده را کشف کردهاند؛ این شهر قدمت 4500 ساله دارد.
یکی از مدیران به نام «مارک لئنر» میگوید: به نظر میرسد ساخت و ساز این شهر به تاریخ سلطنت میکرینوس یکی از حاکمان قدیم مصر در سال 2490-2473 برسد.
بسیاری از یافتهها نشان میدهد جیزه یک بندر پر رونق بوده است.
باستان شناسان بقایایی از یک سری ساختمانها با سنگهای گرانیت را توانستند بیرون بیاورند.
برخی از ساختمانها به نام گالری به ارتفاع 7 متر و طول 34.5 متر و ظرفیت آن برای 40 نفر بوده است.
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
محققان معتقدند این محل متعلق به نظامیان بوده است.
آنها در این حفاری یک عصای شکسته از جنس کرگدن نیز پیدا کردهاند.
«مارک لنهر» مدیر پژوهش گفت: محققان محل سکونت کارگرانی که در آنجا کار میکردند را نتوانستند پیدا کنند و احتمال میدهند آنها به اتفاق در یکی از همین ساختمانها زندگی میکردهاند.
محققان در سال 2004 اشیاعی مانند طناب، چکش، قطعات چوب، استخوان گاو و پارچه در سمت شمالی هرم پیدا کرده بودند.
این کشف به شناسایی بهتر اهرام جیزه که یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان است کمک میکند.