«مسجد سنگی» در کشمیر که توسط ملکه مغول بنا شده یکی از بناهای تاریخی زیبا در این منطقه محسوب میشود. این مسجد سنگی در قلب «سرینگر» پایتخت کشمیر واقع شده است.
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
مردم کشمیر این مسجد را «پهتر مشید» مینامند که به معنای مسجدی از سنگ میباشد.
این مسجد توسط ملکه مغول «نورجهان» در سال 1623 میلادی ساخته شده است.
اعتقاد بر این است که این بنا تحت نظارت معمار معروف و شناخته شده مغول «ملک حیدر چوهدری» ساخته شده است.
مسجد سنگی به روی عموم باز است و همگان در این مسجد نماز میگزارند.
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی