انجمن قاطی , انجمن تفریحی
باید بوسه زد بر نجابت قدم هایی که بر میداری....
چهره ی معصومت زیر نقاب چادر،

گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت...
نجابت صدایت،صلابت گام هایت،دل رحیمت...
رفتار زهرا گونه ات تماما،
بوی عطر"خدا "می دهد...