انجمن قاطی , انجمن تفریحی

وقتی چادر می شود سپری برای چشمان گناه آلود،
وقتی چادرم سایبانی می شود در برابر هوس ها،
وقتی چادرم می شود تیری در برابر دشمنان،
وقتی چادرم می شود خاکی بر سر شیطان،
وقتی چادر می شود دل گرمی آقایم،

وقتی چادرم می شود آبروی اسلام،

تو چگونه از من می خواهی از این صدف دست بکشم؟؟؟!