اولين اثــر نافرماني ِ انسان از خدا،
عريــآن شدن بود.
هيچ فكر كرده اي
چه قدر نــافرماني داشته اي
كه اينچنيـن عرياني؟ انجمن قاطی , انجمن تفریحی