انجمن قاطی , انجمن تفریحی

من از عقرب نمی ترسم

ولی از سوسک می ترسم

من از دشمن نمی ترسم

ولی از دوست می ترسم
.
.
.
من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن
.
.
.
شد شد

نشد نشد

ب…
.
.
.
بمیرد آنکه غربت را بنا کرد

مرا از تو ترا از من جدا کرد



انجمن قاطی , انجمن تفریحی



در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم
.
.
.
گر پادشاه عالمی

بازهم گدای مادری
.
.
.
نه عشق

نه خورشید

زیرا هر دو غروب می کنند
.
.
.
از عشق تو لیلی

رفتم زیر تریلی
.
.
.
غصه نخور جوجه خاور

بزرگ می شی بنز تک می شی