بعضیــ ــآ واسـ ـه هـ ـمـهــ اقیــ ــآنـ ـوس آرامــ انــ
انجمن قاطی , انجمن تفریحیبــمـآ کــ میرسنــ میشنــ تنگــ ـه هرمــ ـز...انجمن قاطی , انجمن تفریحی