گریه میکرد گرگ...
وقتی میدید سگ بخاطر
تکه استخوانی لگدهای
چوپان راتحمل میکرد......