نمیدانم چه سازم با دل عاصی
نمیدانم
اگر یکسو نهم آرامش سنگین ساحل را
به دریا گر زنم دل را
مگر یک لحظه جانبازی
و یکدم جان بدر بردن
نباشد بهتر از یک عمر با حسرت بسر بردن

ژاله اصفهانی