ماهرویا روی خوب از من متاب
بی خطا کشتن چه میبینی صواب