امروزه محصولات زيادي طراحي شدهاند كه ميتوانند شما را به حداكثر قد ممكن برساند اما فقط تعداد اندكي از اين محصولات موثر واقع ميشوند.رشد يك فرايند كاملا طبيعي است كه براي رسيدن به پتانسيل قد بايد كاملا درك شود و رشد تا حدود بسيار زيادي به عوامل ژنتيكي و رژيم غذايي و محيط زندگي بستگي دارد.بررسيها نشان ميدهند ورزش راهي مناسب براي افزايش قد است و باعث ميشوند تا عضلات كشيده و قوي شوند البته بايد توجه داشته باشيد غذاهايي هم كه مصرف ميكنيد در كوتاهي يا بلندي قد شما تاثير زيادي دارد.گفتني است دانشمندان در جديدترين يافتههاي خود نشان دادند سركه چربي اطراف بافتهاي استخواني مانند زانو، مچ پا ، دست و بازو را آب ميكند و كمك ميكند تا استخوانها راحتتر كشيده و عضلاني شوند البته بايد در نظر گرفت مصرف زياد سركه موجب تخريب استخوانها و بافتهاي استخواني ميشود و حتما بايد سركه را در كنار سبزيجات و غذا مصرف كرد.