به نام کسی که عشق را آفرید
انجمن قاطی , انجمن تفریحیسلام
خوبید چه خبر
گفتم یه تاپیک کم داریم
من هم پیش دستی کردم و تاپیکو زدم
یه خاطره از اولین روزی که پات به مدرسه بازشد رو بنویس