✘× دنــیــای دخــترا ×✘
پــــر از قــــرارای دخترونــــه ..
.
تلفنــــای 2 ساعتــــه !!!
.
قــــول دادن بـــه هــــم و اینکه فردا یــــه روز جدیــــده و ←←←← پــــر شیطنت ...
.
بــا ناراحتــی بــه هـــم زنگ زدن و چنــد دقیقه بعـد از شوخیـــای هـــم خندیــدن ... ☎⇦☏⇨☎
.
آرایشگاه رفتنــــای هــــول هولکــــی !
.
اس ام اس دادنــــای شبونــــه : بهت زنگ زد ؟ نه ؟ گــــور بــابــاش
.
گپ هـای 4 -5 تایـــی دور میــز و مسخــره کـــردن همدیگـــه ...ツ
.
کلمــه هــای رمـــزی کـــه فقط خودشون معنیشــــو میدونن❗️
.
راز هــاــــی کــــه فقط خودشون ازشــــون خبــــر دارن
.
دنیــــای دختــــرا پــــره از احساسات پــــاک و رویاهــــای⇦ دخترونــــه ...
.
و در آخــر 1 واقعیــت غیر قابـل انــکار !!!!!!
◇◆◇◆◇دنیــای دخــترا پــر از غصــه های یواشکیـــــه ...◇◆◇◆◇