سلام به دوستان قاطی .این مطلب که هست خیلی طولانیه لطفا به این آدرس مراجعه نمایید.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF