رفتم جلسه ثبت نام1ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پ ن پ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم!انجمن قاطی , انجمن تفریحی