تاحالادقت کردین اگه بخوای 10تومن ازعابربانک بگیری60نفرتوصف باحقارت نگات میکنن!!!!حالاروزی که200تومن میگیری تانیم مایلی خرهم پرنمیرنه!!!!