انجمن قاطی , انجمن تفریحی

همینطور که میبینید ریشه این علامت سوال ( ؟ ) از اینجا اومده

چه جالب
انجمن قاطی , انجمن تفریحیانجمن قاطی , انجمن تفریحی