داريوش اقبالي - اي عشق

ريتم : 4/4


Dm A Bb Dm Gm A Gm Dm

عشق ، به شكل پرواز پرنده س ... عشق ، خواب يه آهوي رمنده س

Dm A Bb Dm Gm A Gm Dm

من ، زائري تشنه زير باران ... عشق ، چشمه آبي اما كشنده س

Dm A Bb A Dm A Gm D

من ، ميميرم از اين آب مسموم ... اما اونكه مرده از عشق تا قيامت هر لحظه زنده س
Dm A Bb A Dm A Gm D

من ، ميميرم از اين آب مسموم ... مرگ عاشق عين بودن اوج پرواز يه پرنده س

Bb C Dm

تو كه معناي عشقي به من معنا بده اي يار ... دروغ اين صدا رو به گور قصه ها بسپار

Dm C

صدا كن اسممو از عمق شب از نقب ديوار
Bb C Dm

براي زنده بودن دليل آخرينم باش ... منم من بذر فرياد خاك خوب سرزمينم باش
Dm Bb C

طلوع صادق عصيان من بيداريم باش

Dm A Bb Dm Gm A Gm Dm

عشق ، گذشتن از مرز وجوده ... مرگ ، آغاز راه قصه بوده
Dm A Bb A Dm A Gm D

من ، راهي شدم نگو كه زوده ... اون كسي كه سر سپرده مثل ما عاشق نبوده
Dm A Bb A Dm A Gm D

من ، راهي شدم نگو كه زوده ... اما اونكه عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده


تو كه معناي عشقي ...