پروردگارا خلوت لحظههایم را با یاد تو پر میکنم و امیدوارم به مهر خداوندیات باشد که به دوستان و عزیزانم نظری از مهر داشته باشی ای مهربانترین مهربانان