در زمان استفاده از بالابر های هوایی از یکسری خطرات و سوانح برقی باید پیشگیری کرد.
کارگرانی که متخصص یا تکنسین برق نمی باشند باید حداقل 3 متر از خطوط برقی که بالای سکو دستگاه می باشد فاصله داشته باشند.
کارگران و تکنسین های برق باید از تجهیزات مناسب و عایق بندی شده در زمان کار روی بالابر استفاده کنند.
استفاده کردن از سبد بالابر که از نوع ضد الکتریسیته باشد تاثیر بسیاری در جلوگیری از حوادث ناشی از برق گرفتگی دارد زیرا ارتباط اپراتور روی بالابر را حتی اگر به سیم برق اتصال پیدا کند، از بدنه دستگاه و نهایتا زمین، قطع می کند. به شرطی که اپراتور به سیم دیگری اتصال نداشته باشد.

منبع: آسیابرج