عامل دیگری که می تواند به موفقیت شما بیفزاید قبول مسئولیت کامل در قبال خود و همه اتفاقاتی است که برای شما رخ می دهد.