تو هم میتونی دایره باشی و هم یه خط راست.......انتخاب با خودته........میتونی تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بینهایت ادامه بدی