شما بسیار چیزها میبینید و میپرسید چرا..........اما من چیزهایی را در رویایم می آورم که هرگز وجود نداشته اند و انگاه می پرسم .....چرا نه