زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه.......برای حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی