عاقا من کلاس سوم راهنمایی بودم معلم نقاشیمون برامون الگو آورده بود که یه گوزن بود که نیم رخ بود به ما هم گفت که این گوزن رو تو دفترمون بکشیم منم که استعداد زیادی تو نقاشی دارم از خودم اثر خلق کردم گوزنی که نیم رخ بود رو با دوتا چشم کشیدم
خودتون معلم رو تصور کنید