براساس آخرین رتبهبندی صورت گرفته درنظام رتبهبندی یورپ نام 15 دانشگاه ایرانی در فهرست 100 دانشگاه برتر دنیا در حوزه علوم فنی – مهندسی، رایانه و فناوری قرار گرفت.

رتبهبندی یورپ یک نظام نوظهور برای رتبهبندی دانشگاههاست که توسط کشور ترکیه منتشر و به روز میشود که تاکید عمده این نظام بر میزان تولیدات علمی و استنادها، نشریات علمی، و همکاریهای علمی است که از پایگاه «وب آو ساینس» اخذ میشوند.

در ویرایش اخیر این نظام رتبهبندی در سال 2012 – 2013 نام 15 دانشگاه ایرانی در فهرست 100 دانشگاه برتر دنیا در حوزه علوم فنی – مهندسی، رایانه و فناوری به چشم میخورد که دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و آزاد اسلامی به ترتیب از همه بالاتر است.

وضعیت رتبه 10 دانشگاه برتر در حوزه فنی مهندسی، یارانه و فناوری در نظام رتبهبندی یورپ ترکیه در جدول زیر آمده است:

دانشگاه/موسسه رتبه ملی موضوعی رتبه بینالمللی موضوعی رتبه کلی بینالمللی
دانشگاه تهران 1 94 170
دانشگاه صنعتی شریف 2 103 498
دانشگاه آزاد اسلامی
3 105 226
دانشگاه علم و صنعت 4 178 911
دانشگاه تربیت مدرس 5 254 516
دانشگاه صنعتی اصفهان 6 277 700
دانشگاه شیراز 7 379 676
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 8 460 1192
دانشگاه تبریز 9 519 937
دانشگاه فردوسی مشهد 10 532 1003