انجمن قاطی , انجمن تفریحی
خدایا دلم به سان قبله نماست ؛ وقتی عقربه اش به سمت “تــــو” می ایستد ، آرام می شود
************
خدا ، فراموش شده ای که همیشه روبروی ماست
************
خدایا
گوش کن به التماسهای من
شرمسارم که با حال مستی به سوی تو کرده ام دست نیاز دراز
مرا گوش کن ، مرا بپذیر که جز تو ندارم قبله ای برای نماز
************
خداجو با خداگو فرق دارد
حقیقت با هیاهو فرق دارد
خداگو حاجی مردم فریب است
خداجو مومن حسرت نصیب است
خداجو را هوای سیم و زر نیست
بجز فکر خدا،فکر دگر نیست
************
عارف کسی بود که به شب ای خدا کند
با سوز سینه خسته دلان را دعا کند
پیچد سر از عنایت سلطان به کبر و ناز
در کوی فقر قامت خدمت دو تا کند
بر پای شاه اگر سر ذلت نهاده است
با شرم توبه سجده ی حق را قضا کند
************
خدایا…!!!
آنگونه زنده ام بدار که دلی نشکند از بودنم.
و آنگونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودم.
…************
شخصی از طفلی سوال کرد،که اگر گفتی خدا کجاست یک اشرفی به تو
خواهم داد.
آن طفل در جواب گفت:اگر شما گفتی خدا کجا نیست من دو اشرفی به شما میدهم!
************
از خدا پرسیدم:اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای پس آرزو کردن چه سود دارد؟
پاسخ شنیدم:شاید در سرنوشتت نوشته بودم هرچه ارزو کرد
************
شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود که دروغ نگفت . .
جهنم را به جان خرید اما
تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد
************
کسی باش که عمری با تو بودن … یک لحظه و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد .

************
ابلیس انسان را سجده نکرد، شیطان شد…انسان اگر خدا را سجده نکند چه خواهد شد؟
************
فاصله بین مشکل و حل آنیک زانو زدن است،اما نه در برابر مشکلبلکه در برابر خدا
************
دیروز چک باطله است
فردا چک وعده ای است
امروز است که تنها نقدینه شماست
آن را عاقلانه هزینه کنیدانجمن قاطی , انجمن تفریحیانجمن قاطی , انجمن تفریحیانجمن قاطی , انجمن تفریحی . . .